bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wolanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
http://www.psp-wolanow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-28;
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
• Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
• Brak możliwość powiększenia liter
• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
• W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie.

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kuśmierczyk, m.kusmierczyk@psp-wolanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 618 60 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Wolanowie, ul. Kolejowa 29, 26-625 Wolanów

1. W budynku znajduje się 8 wejść. Przy wejściu głównym jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci monitoringu.
2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik..
3. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
5. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Kuśmierczyk
e-mail: m.kusmierczyk@psp-wolanow.pl 
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@psp-wolanow.pl
telefon: 48 618 60 34Opublikował: Zbigniew Sarnat
Publikacja dnia: 13.03.2021
Podpisał: Zbigniew Sarnat
Dokument z dnia: 12.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 199